Pozitívny domáci AG samotest


Postup:

 1. Rodič kontaktuje detského lekára
 2. Rodič vypĺňa korona.gov.sk a objednáva dieťa na PCR test
 3. Rodič dáva vedieť škole mailom na sekretariat@narniatt.sk
 4. Rodič vypĺňa prehlásenie o samoodbere cez Edupage

 5. Dieťa zostava v karanténe
 6. Dieťa ide na PCR testy

 7. Škola informuje triedu = prechod do oranžovej fázy (riaditeľka triedu nezatvára)
 8. Škola odporúča rodičom detí, ktorí si vyzdvihli domáce AG samotesty, nech deti pretestujú a nech sledujú príznaky
 9. Škola trasuje kontakty 48 hodín od posledného kontaktu
 10. Škola pristupuje k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam
 11. Škola zatiaľ nemusí informovať RÚVZ

 12. Ak dieťaťu vyjde pozitívny aj PCR test – škola informuje RÚVZ a dohodne ďalšie kroky
 13. Ak sa v danej triede vyskytne viac AG pozitívnych samotestov, situácia sa rieši s RÚVZ

Karanténa

Osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov musia ísť do karantény na 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou. Pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch. Povinnosť karantény po úzkom kontakte sa nevzťahuje na osobu, ktorá:

 • je najmenej 14 dní po aplikácii 2. dávky očkovacej látky (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V)
 • je najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky (Johnson&Johnson),
 • je najmenej 14 dní po aplikácii 1. dávky očkovacej látky, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19 alebo
 • prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia COVID-19

Úzky kontakt

je kontakt osoby s osobou pozitívnou na COVID-19,ak pri tomto kontakte:

 1. boli osoby v priamom fyzickom kontakte,
 2. boli osoby od seba vo vzdialenosti menšej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút,
 3. osoby boli v interiérovom alebo inak uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút,
 4. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút alebo
 5. osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky.

Aktualizovanú verziu nájdete na webovom sídle www.minedu.sk/skolsky-semafor/
Podľa Školského semafora vydaného MŠVVaŠ s platnosťou od 13. 9. 2021 platí:

V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka počas školského roka žiak zostáva doma a rodič kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup. Rodič oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu.

 Ak je v triede žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény).

Karanténu je možné ukončiť po 7 dňoch od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, ak:
- sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a
 - výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň karantény je negatívny.

Pokiaľ bude v triede 100% žiakov, ktorí majú výnimku z karantény (sú zaočkovaní alebo prekonali COVID-19), v tejto triede nedôjde k prerušeniu vyučovania.

Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka, zostáva v karanténe len tento žiak. Jeho trieda pokračuje v prezenčnom vyučovaní.

 Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie COVID-19. Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu žiaka detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada
 
VÝNIMKY Z KARANTÉNY
Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:
 • žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky),
 • plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.
Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény cez Edupage vyplnením „Oznámenie o výnimke z karantény“