Viac o Narnii

Prečítajte si o tom, ako v Narnii pracujeme

Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.

Jan Amos Komenský
Budovanie charakteru
Túžime, aby z našej školy vychádzali kvalitne vzdelaní žiaci a pritom dobrí, charakterní ľudia. Takí, ktorí sa vedia naplno uplatniť vo svete a zároveň sú ochotní zasadiť sa za spravodlivú a slušnú spoločnosť. V Narnii cielene venujeme svoje úsilie hodnotovej výchove založenej na rozvoji dobrých ľudských vlastností a postojov, ktoré vychádzajú z kresťanských biblických hodnôt. Učíme sa byť zodpovedními voči sebe, druhým a svetu. Zmyslom výchovy a vzdelávania v Narnii je sprevádzanie a príprava žiakov na to, čo ich o niekoľko rokov čaká. Naším cieľom je dať základ každému mladému človeku, aby sa stal zrelou osobnosťou po všetkých stránkach.
Inovatívne metódy učenia
Sme tradičnou školu. Naše vyučovanie stojí na pedagogike J.A.Komenského. Overené postupy kombinujeme s inovatívnymi metódami vzdelávania ako sú Hejného metóda, splývavé čítanie a Comenia script. Podporujeme u detí kritické myslenie, samostatnosť, kreativitu a schopnosť vytvoriť si vlastný názor. Napomáhame rozvoju ich praktických zručností a podporujeme dialóg medzi žiakom a učiteľom, ktorý rozvíja tvorivosť na oboch stranách. Pracujeme s prirodzenou zvedavosťou detí a ich túžbou objavovať. Preto využívame zážitkovú metódu učenia sa a vo vyšších ročníkoch projektové týždne.
viac ako 25 rokov skúseností
Prvá cirkevná ZŠ Narnia vznikla pred viac ako 25 rokmi. Dnes ide o sieť spolupracujúcich škôl v Bratislave (Narnia a Gymnázium C.S.Lewisa), Pezinku (Narnia) a Banskej Bystrici (Narnia) v zriaďovateľskej pôsobnosti Združenia škôl C.S.Lewisa a Cirkvi bratskej. Za tento čas sa Narnia stala silnou nielen svojím akademickým, ale i hodnotovým a medzinárodným rozmerom. Svoje skúsenosti si nenecháva pre seba, ale otvorene zdieľa a odovzdáva ďalším školám. Takto pomáha sprístupniť kvalitné vzdelávanie čo najväčšiemu počtu detí. Sme vďační, že Narnia Trnava sa môže rozvíjať so silnými partnermi.
Bezpečné vzťahy
Prostredie Narnie chceme budovať ako miesto priateľských vzťahov. Tie v našej škole zohrávajú dôležitú úlohu. Deti sa budú rady učiť a prijímať nové poznatky len v bezpečnom prostredí, ktoré chceme vytvárať najmä dobrými a bezpečnými vzťahmi. Rovnako je pre nás dôležité mať otvorené a priateľské vzťahy s rodičmi, aby sme sa vedeli porozprávať o radostných, ale aj ťažkých veciach. Sme otvorení prijať spätnú väzbu, ale aj nové dobré nápady.
Angličtina
Na výučbu anglického jazyka kladieme osobitný dôraz. Znalosť angličtiny umožňuje žiakom presadiť sa v náročnom spoločenskom prostredí a otvára dvere zahraničných možností. Angličtinu budeme vyučovať už od 1. ročníka v rozsahu 4 hodín týždenne v delených triedach. K tomu od 5. ročníka pridáme výučbu vybraného predmetu v angličtine. Okrem slovenských učiteľov sa na výučbe budú podieľať zahraniční lektori z USA a Veľkej Británie. Cieľom je naučiť deti plynule a sebavedome komunikovať v anglickom jazyku.
Narnijský spôsob hodnotenia
V Narnii používame spôsob hodnotenia nazvaný Pointbook. Deti nie sú hodnotené klasickými známkami, ale dostávajú tzv. stopy. Tie predstavujú cestu, ktorú deti prejdú počas školského roka vo vzdelávaní sa v danom predmete. Každé dieťa si s učiteľom na začiatku roka stanoví svoj cieľ. Grafické zobrazenie pomáha dieťaťu vidieť, akú cestu prešlo a akú ešte musí prejsť, aby dosiahlo svoj cieľ. Ku každej hodnotenej práci dostáva podrobný komentár o tom, čo zvládlo dobre a na čom by malo viac popracovať. Cieľom je motivovať deti mať vlastný cieľ a prekonávať samých seba.
Spolupráca s rodičmi
Uvítame spoluprácu rodičov s našimi pedagógmi, a to aj v rámci osobnej účasti na vyučovaní. Jednou z možností je tzv. čítanie otcov, kedy raz v týždni začína vyučovanie tým, že jeden z otcov číta deťom z obľúbenej knihy jeho dieťaťa. Budeme radi, ak sa rodičia zapoja do organizácie pravidelných i mimoriadnych školských aktivít. Uvedomujeme si, že najlepšie výsledky sa dajú dosiahnuť iba vtedy, ak rodičia v domácom prostredí nadviažu na úsilie učiteľov.
Náboženstvo
Vyučovanie náboženstva je založené na spoznávaní Ježišovho evanjelia, príbehov z Písma a ich aplikácie do bežného života. Náboženstvo vyučujeme v otvorenom dialógu s citlivým rešpektom k názorovému spektru v kresťanskom i sekulárnom prostredí. Deti učíme klásť si kritické otázky, ktoré prenikajú pod povrch vecí. Povzbudzujeme ich k poctivosti a vytrvalosti na ceste hľadania uspokojivých odpovedí. V rozhovoroch na dôležité témy života objavujeme kresťanstvo, ktoré dáva zmysel žiť prirodzene v bežnom živote, nie len tam, kde je očakávané.
Ranné openingy
Vyučovanie na 1. stupni sa začína tzv. ranným openingom, ktorý trvá 15 minút. Je to spoločný čas celej triedy, kedy sa deti spolu s učiteľom/učiteľkou stíšia a spolu začnú deň. Ranný opening spolu trávia čítaním z knihy, zamyslením nad hodnotovou témou, zdieľaním svojich pocitov a zážitkov z víkendu alebo z bežného dňa. Spoločne sa ako trieda naladia na daný deň a jeden na druhého. Openingy sú pre triedu niečím špeciálnym. Je to dôležitý čas, kedy deti spolu s učiteľom žijú ako komunita. Prehlbujú svoje vzťahy, upevňujú sa v dobrých hodnotách a trávia spolu príjemné rána.
Kresťanstvo
ZŠ Narnia je cirkevnou  školou, ktorá je otvorená pre všetkých žiakov bez ohľadu na ich cirkevnú či necirkevnú príslušnosť. Snažíme sa vytvoriť prostredie, v ktorom sa každý žiak bude cítiť prijatý a rešpektovaný bez ohľadu na jeho vierovyznanie či svetonázor. Našim zámerom je, aby deti v každodennom stretávaní sa a v komunikácii s učiteľmi, spolužiakmi a rodičmi mohli objavovať, čo znamená žiť život založený na nasledovaní Ježiša Krista. Deti sa môžu s kresťanským posolstvom stretnúť na vyučovaní i mimo neho. Pevne veríme, že najmä v praktických skutkoch lásky.
Príspevok na vzdelávanie
Našim zámerom nie je robiť experimentálnu alebo alternatívnu školu, ale robiť školu poctivo a dobre. Tento cieľ je spojený so zvýšenými nákladmi. Väčší počet učiteľov na daný počet detí, starostlivosť o učiteľov, otvorenosť pre tvorivé nápady, nájomné, opravy a investície do budovy. Tieto náklady nedokážeme pokryť z dotácií Ministerstva školstva a sú dôvodom, prečo je v Narnii zavedený príspevok na vzdelávanie. Financie od rodičov nechápeme ako poplatok za službu, ale ako rozhodnutie rodičov prispievať na kvalitné vzdelávanie a výchovu dieťaťa.
Dávame deťom spätnú väzbu
Je pre nás dôležité, aby dieťa poznalo jasné ciele, ktoré má dosiahnuť. Myslíme si, že je podstatné, aby každý poznal, čo sa od neho očakáva a aby dostal priestor pracovať podľa svojich schopností. Učiteľ žiaka vždy primerane ocení a dáva mu spätnú väzbu v priebehu jeho práce i po jej ukončení. Hodnotenie nevnímame ako formu odmeny či trestu. Deti hodnotenie dostanú formou, ktorej budú dobre rozumieť aj so slovnou spätnou väzbou. Týmto sa deti môžu učiť prevziať zodpovednosť za svoje učenie i správanie.